SM-pitkä karsinta (03/09/2022) SM-pitkä karsinta (03/09/2022)