SM-Keskimatka H21B3 (29/06/2019) SM-Keskimatka H21B3 (29/06/2019)