Kevyt keskimatka (28/05/2017) Kevyt keskimatka (28/05/2017)