Kevyt keskimatka (06/04/2017) Kevyt keskimatka (06/04/2017)