SM-pitkä karsinta (25/08/2018) SM-pitkä karsinta (25/08/2018)