SM-Karsint 2019 (29/06/2019) SM-Karsint 2019 (29/06/2019)